Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh về điều chỉnh nội dung điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19...

10/11/2021

File đính kèm