Công văn số 9600/CV-BCĐ ngày 28/10/2021 của Ban chỉ đạo Công tác phòng, chống COVID-19 tỉnh về tăng cường tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả

30/10/2021