Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

07/09/2021

File đính kèm