Công văn số 7729/UBND-TH1 ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh về việc quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

06/09/2021

File đính kèm