Công văn số 6124/UBND-CN1 ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải

26/07/2021

File đính kèm