Công văn số 5993/UBND-NC1 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện quy trình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các chốt trên các tuyến đường trọng yếu vào tỉnh

22/07/2021