Công văn số 5819/UBND-VX1 ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 186/TB-VPCP và Công văn số 4777/VPCP ngày 15/7/2021

17/07/2021

File đính kèm