Công văn số 5607/UBND-CN1 hướng dẫn tạo thuận lợi về vận tải đến và qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

13/07/2021