Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp Ban chỉ đạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

09/07/2021

File đính kèm