Công văn của UBND tỉnh về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản

20/10/2020

File đính kèm