Công văn của UBND tỉnh về xây dựng, thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về cơ chế phối hợp để EVN thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện và triển khai các dự án điện...

07/09/2020