Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

04/05/2020