Công văn của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN

30/03/2020