Quyết định của UBND tỉnh về ban hành bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thông kê về KTXH phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh

24/03/2020

File đính kèm