Công văn của UBND tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị dự án và chuẩn bị lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC

26/02/2020