Công văn của UBND tỉnh về việc tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp phòng thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

17/02/2020