Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

17/02/2020