Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, hoạt động cho thuê tài sản công và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư

18/11/2019

File đính kèm