Thông báo số 14/TB-UBND, ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình XDNTM trên địa bàn tỉnh năm 2014

03/02/2015

File đính kèm