Công văn số 7887/UBND-KT2 ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về đấu thầu, đặt hàng các sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

29/12/2014

File đính kèm