Kết luận số 35/KL-HĐND, ngày 22/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Giám sát tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XV về kết quả thực hiện công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2013 - 2014

27/12/2014

File đính kèm