Thông báo số 170/TB-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thị Tuyến về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

23/12/2014

File đính kèm