Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh về tăng cường công tác Quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

08/07/2014

File đính kèm