Thông báo số 90/TB-UBND ngày 23/6/2014 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng BCĐ XD NTM tỉnh Hà Hòa Bình tại Hội nghị BCĐ XP NTM tỉnh mở rộng ngày 17/6/2014

24/06/2014

File đính kèm