Công văn số 2581/UBND-KT1 ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

21/05/2014

File đính kèm