Thông báo số 65/TB-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng tại Hội nghị tổng kết thực hiện thí điểm Chỉ số đánh giá cải cách hành chính và Chỉ số đánh giá Bộ phận một cửa tỉnh Vĩnh Phúc

14/05/2014

File đính kèm