Thông báo số 59/TB-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ XD NTM, Chủ tịch Hội đồng xét công nhận đạt chuẩn NTM tỉnh Phùng Quang Hùng tại Hội nghị Hội đồng tỉnh Xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013

29/04/2014

File đính kèm