Thông báo số 58/TB-UBND ngày ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh về Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020.

28/04/2014

File đính kèm