Kế hoạch phối hợp số 1696/KH-UBND-MTTQ ngày 08/4/2014 Giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

09/04/2014

File đính kèm