Công văn số 1707/UBND- KT1 ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh về việc sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương 2013

09/04/2014

File đính kèm