Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý I/2020; phương hướng, nhiệm vụ năm quý II/2020..

31/03/2020