Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát tại Kết luận số 44/KL-TTHĐND ngày 21/11/2018 của HĐND tỉnh

28/05/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: