Phòng nghiệp vụ

09/03/2020

1. Phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng
Trưởng phòng: Trần Minh Sáu

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Lâm

Phó trưởng phòng: Nguyễn Hải Hà

2. Phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính và cải cách tư pháp
Trưởng phòng: Hoàng Văn Tha

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tần

Các tin đã đưa ngày: