Các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

02/12/2021

1. PHÒNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG

Điện thoại: 0211.3842154

Trưởng phòng: Trần Thị Minh Nguyệt 

Phó Trưởng phòng: Vũ Vân Nam

2. PHÒNG TUYÊN TRUYỀN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

Điện thoại: 0211.3860814

Trưởng phòng: Nguyễn Đình Bảng

Phó Trưởng phòng: Trương Thị Nhu

3. PHÒNG KHOA GIÁO

Điện thoại: 0211.3842155

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Sơn

Phó trưởng phòng: Trần Hoài Nam

4. PHÒNG THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO VÀ TỔNG HỢP

Điện thoại: 0211.3847881

Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Bình

Phó trưởng phòng: Phạm Văn Công

Các tin đã đưa ngày: