Các phòng thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy

30/06/2020

1. PHÒNG DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Điện thoại: 0211.3710917

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hà

Phó Trưởng phòng: Lê Ngọc Châu

2. PHÒNG ĐOÀN THỂ VÀ CÁC HỘI

Điện thoại: 0211.3842415

Trưởng phòng: Nguyễn Duy Hùng

Phó Trưởng phòng: Đỗ Quang Tú

3. PHÒNG DÂN VẬN CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG HỢP

Điện thoại: 0211.3710506

Trưởng phòng: Cao Thị Ngân Hoàn

Các tin đã đưa ngày: