Chức năng và nhiệm vụ

25/02/2006

1. Chức năng

- Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên.

- Tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế hợp tác và HTX.

- Tư vấn, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các thành viên.

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan.

- Đại diện cho các thành viên trong quan hệ đối nội và đối ngoại theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế hợp tác và HTX.

- Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp tham gia xây dựng các văn bản pháp luật.

- Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển kinh tế hợp tác và HTX. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh.- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư khoa học công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống Liên minh; cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong các HTX và các thành viên khác.

- Tham gia các tổ chức Quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ, phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức ở các nước; được tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ để phát triển khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

- Thực hiện các nhiệm khác do Chính phủ và chính quyền các cấp giao.

Các tin đã đưa ngày: