Chức năng nhiệm vụ

25/02/2006

1- Tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên, tạo điều kiện thuân lợi cho các Hội thành viên và đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
- Tham gia tổng kết thực tiễn, thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho các việc hoạch định của chủ trương, chính sách, kế hoạch của cấp uỷ và chính quyền về phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế, xã hội, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, tăng cường củng cố an ninh quốc phòng.
- Hướng dẫn quần chúng áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cung ứng các dịch vụ khoa học - công nghệ, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm khoa học - công nghệ theo quy định của pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ .
 - Tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ mới, các đề án, chương trình về kinh tế, xã hội của tỉnh. Chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tích cực góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài.

2. Thực hiện tốt vai trò thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể chính trị khác để:
- Góp phần xây dựng khối đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.
- Góp phần duy trì truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tích cực tham gia xây dựng nếp sống mới, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan.
- Vận động, tập hợp và tạo điều kiện thuận lợi để anh chị em trí thức quê Vĩnh Phúc đang sinh sống, lao động, công tác, học tập ở trong và ngoài nước đóng góp trí tuệ và sức lực xây dựng quê hương.
- Vận động trí thức Vĩnh Phúc góp phần đấu tranh bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, vì tình hữu nghị sự hiểu biết và hợp tác giữa các dân tộc.

3. Làm đầu mối quan hệ giữa các Hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và các đoàn thể khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động Hội.

4. Xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội thành viên trong Liên hiệp Hội; đồng thời thúc đẩy việc thành lập các Hội thành viên mới đã có đủ điều kiện ra đời.
     
5. Giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp của trí thức khoa học và công nghệ. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên, các cán bộ khoa học và công nghệ. Tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đời sống vật chất và tinh thần của những người làm công tác khoa học và công nghệ.

6. Tham gia vào các hoạt động đối ngoại và hợp tác Quốc tế trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ để trí thức Vĩnh Phúc có điều kiện nâng cao hiểu biết, tầm nhìn và trí tuệ... góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và xây dựng quê hương.

Các tin đã đưa ngày: