Giới thiệu chung

09/05/2019

 HỘI KHUYẾN HỌC VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Tòa nhà Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên,
Điện thoại:0211.3841.581, Email: hoikh@vinhphuc.gov.vn

 

 

I. LÃNH ĐẠO HỘI KHUYẾN HỌC

 

Chủ tịch: Trần Dũng Long
Điện thoại: (đang cập nhật)
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

 

Phó Chủ tịch: Hoàng Hữu Nam
Điện thoại: 0211.3841.581
Lĩnh vực phụ trách: Khuyến học, khuyến tài, học bổng, du học, thi đua.

 

Phó Chủ tịch: Trần Thị Thục
Điện thoại: 0211.3841.581
Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch công tác, tổ chức hội, thông tin tuyên truyền, trung tâm học tập cộng đồng, tài chính, văn phòng.

 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Đức Trọng
Điện thoại: 0211.3841.581
Lĩnh vực phụ trách: Công tác khuyến học ngành Giáo dục - Đào tạo.

 

II. TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ

1. Tôn chỉ -  Mục đích

- Hội Khuyến học Vĩnh Phúc là tổ chức tự nguyện của mọi người có tâm huyết với sự nghiệp "trồng người", tích cực tham gia xã hội hóa giáo dục, góp sức phấn đấu cho phòng trào "toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước và quê hương Vĩnh Phúc.

- Hội Khuyến học Vĩnh Phúc là thành viên của Hội Khuyến học Việt Nam, là thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấn, có tài sản và tài chính riêng, có tài khoản tại ngân hàng.

2. Nhiệm vụ

Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc có nhiệm vụ phấn đấu đạt được 3 mục tiêu cơ bản sau:
- Khuyến khích và hỗ trợ cho phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp của mọi người trong nhà trường và trong xã hội, góp sức phấn đấu cho công bằng xã hội về quyền lợi học tập của con người, mọi vùng trong tỉnh, đặc biệt chú ý đến những người nghèo không có điều kiện học tập, những người có năng khiếu.
- Cổ vũ xã hội trân trọng vai trò người thầy và chăm sóc người thầy trong sự nghiệp giáo dục đào tạo; Khuyến khích người thầy phấn đấu rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp và đạo đức; Kiến nghị với Nhà nước về ban hành chính sách và chế độ đãi ngộ người thầy tương xứng với yêu cần đào tạo và với vị thế trong xã hội.

- Làm tư vấn giáo dục trên cơ sở tập hợp ý kiến của đông đảo các nhà giáo dục, khoa học và những người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, kiến nghị với Nhà nước, với Tỉnh về chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển giáo dục.

Các tin đã đưa ngày: