Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn

09/07/2009

1. Chức năng

Đại diện cho lực lượng doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc trong các quan hệ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội viên.  

Hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trẻ  Vĩnh Phúc trong phát triển nghề nghiệp, trong hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho Hội viên; đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nghiệp trẻ; phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nghiệp trẻ  Vĩnh Phúc.

Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa các nhà doanh nghiệp trẻ với các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác.   

2. Nhiệm vụ và quyền hạn  

Đoàn kết, tập hợp các nhà doanh nghiệp trẻ  Vĩnh Phúc, hỗ trợ Hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.  

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ Hội viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.  

Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của  các nhà doanh nghiệp trẻ  Vĩnh Phúc với Đảng, Nhà nước, Đoàn thanh niên và các tổ chức hưũ quan về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến giới doanh nghiệp trẻ  Vĩnh Phúc.  

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; chăm lo phát triển lực lượng doanh nghiệp trẻ cho đất nước.  

Tổ chức hướng dẫn cho hội viên tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình hoạt động thanh niên của Hội LHTNVN.  

Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính, Dân chủ và thống nhất hành động, Đoàn kết, tương trợ và hợp tác bình đẳng. 

Các tin đã đưa ngày: