Tháng 9/1954: Đấu tranh chống âm mưu cưỡng ép giáo dân di cư của bọn phản động lợi dụng đạo thiên chúa

28/12/2006

Dụ dỗ, mê hoặc đồng bào công giáo là một trong những ý đồ chính trị thâm độc của bọn đế quốc và phản động. Từ khi thực dân Pháp chiếm đóng nước ta, chúng đã lợi dụng tín ngưỡng để tiến hành lôi kéo, dụ dỗ giáo dân theo chúng và lập tề ở hầu hết các thôn có đông người theo đạo, đồng thời tìm mọi cách tạo ra và khoét sâu thành kiến giữa lương và giáo nhằm gây mất đoàn kết trong quần chúng nhân dân. Sau khi Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được ký kết, đế quốc Mỹ và thực dân Pháp buộc phải rút khỏi miền Bắc, chúng đã dụ dỗ, thúc ép, cưỡng bức những người đã cộng tác với chúng, đồng bào sống trong vùng chúng kiểm soát và đồng bào theo đạo Thiên chúa di cư vào Nam. Mục đích của chúng là bắt những người đó đi lính, làm phu ở các đồn điền và làm công nhân ở các nhà máy, đồng thời tạo ra sự bất ổn trong đời sống xã hội ta.

Vĩnh Phúc cũng không là ngoại lệ. Trước khi rút khỏi Vĩnh Phúc, địch đã tiến hành cưỡng ép đồng bào giáo dân đi theo chúng. Một mặt chúng xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phao tin đồn nhảm, đe doạ giáo dân; mặt khác chúng dùng bọn tay sai là thầy tu, cha cố phản động tuyên truyền mê hoặc quần chúng bằng những luận điệu mị dân như “Chúa đã vào Nam, không theo chúa thì sẽ mất linh hồn”, “Chính phủ cộng sản cấm đạo”, "Đức mẹ hiện hình gọi con chiên vào Nam theo chúa"... làm cho đồng bào theo đạo hoang mang, dao động, sợ mất đạo, mất linh hồn, sợ đói, sợ bị khinh bỉ, sợ bị trả thù. Đối với nông dân, chúng tung dư luận vào Nam sẽ được cấp ruộng đất, nhà cửa, trâu bò… Chúng vừa tiến hành biện pháp cưỡng bức giáo dân di cư tập trung vừa bí mật vận động đồng bào đi lẻ tẻ nhằm tránh sự kiểm soát của ta… Kể từ ngày đình chiến đến ngày 8-12-1954 chúng đã cưỡng ép, lôi kéo được 1.715 đồng bào giáo dân di cư vào Nam.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã thành lập "Tiểu ban chống di cư" cấp tỉnh và huyện để đấu tranh, ngăn chặn âm mưu cưỡng ép đồng bào di cư của địch. 

Lực lượng Công an đã kết hợp với cán bộ chính trị xã phổ biến cho đồng bào công giáo về chính sách tự do tín ngưỡng, chính sách vùng mới giải phóng của Đảng và Chính phủ; vạch trần luận điệu của kẻ địch vu cáo những người cộng sản cấm đạo, vạch rõ âm mưu thâm độc của địch, tiến hành tổ chức mít tinh chống Mỹ- Diệm... Song song với giải thích, động viên tư tưởng, lực lượng Công an đã giới thiệu chính quyền xã, thôn với giáo dân, phục hồi các chợ, mở trường học và tổ chức các hoạt động văn hoá, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân;  phối hợp với chính quyền chủ động, tích cực giúp đỡ những gia đình giáo dân đang gặp khó khăn như: Tu sửa lại nhà cửa, ổn định đời sống, phát triển sản xuất... Mặt khác có biện pháp trấn áp bọn đầu sỏ công giáo phản động, hạn chế tối đa sự đi lại của bọn cha cố phản động. …

Bằng các biện pháp trên, ta đã ngăn chặn kịp thời một số vụ tổ chức di cư vào Nam hàng loạt như ở Yên Mỹ, Hy Sinh, Ngọc Bảo, vạch trần được âm mưu thâm độc của kẻ thù trước nhân dân, chặn đứng được "làn sóng" người bỏ làng mạc, ruộng vườn để di cư vào Nam, đồng thời còn từng bước xoá bỏ mặc cảm của giáo dân với cách mạng. Đó là một thắng lợi rất quan trọng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng giữa ta và địch sau ngày hoà bình  lập lại.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc