Hỏi về biểu mẫu của Báo cáo kiểm toán năng lượng và Báo cáo tình hình sử dụng năng lượng?

02/12/2020

Chi tiết câu hỏi:

Doanh nghiệp của tôi có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg. Theo quy định tôi phải thực hiện việc Báo cáo kiểm toán năng lượng và Báo cáo tình hình sử dụng năng lượng với cơ quan chức năng. Xin hỏi có thể cung cấp cho tôi biểu mẫu của báo cáo trên?

Hoàng Đăng Dương - Tam Đảo

Trả lời:

Theo quy định hằng năm, tất cả các Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm đều nhận được những văn bản từ Sở Công Thương về việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm tuân thủ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Bộ Công Thương cùng với đó các Doanh nghiệp này đều phải lập Báo cáo kiểm toán năng lượng và Báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm và kế hoạch sử dụng năng lượng 5 năm.

Hiện tại, các mẫu báo cáo này được ban hành kèm theo Phụ lục của Thông tư 09/2012/TT-BCT. Bạn có thể tải về tại đây./.