Hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc đã có chương trình hay kế hoạch nào về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chưa? nếu có xin cung cấp văn bản, nội dung chính của văn bản?

02/12/2020

Chi tiết câu hỏi:

Quốc hội đã ban hành Luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chính phủ có Nghị định về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cùng với đó, Chính phủ cũng đưa ra nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện và cơ chế khuyến khích liên quan đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Gần đây Bộ Chính trị cũng ban hành Nghị quyết về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xin hỏi, hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc có chương trình, kế hoạch nào để thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không? Nếu có, xin cho biết những mục tiêu cơ bản của tỉnh đặt ra về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả?

Nguyễn Trọng Tuấn

Trả lời:

Thực hiện Luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, căn cứ vào những nội dung hướng dẫn của Chính phủ, của các bộ, ngành liên quan, trong những năm qua UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan chuyên môn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả những quy định của Luật trên, có thể kể đến như Kế hoạch số 316/KH- UBND về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Gần đây, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 1895/QĐ-UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030 và giao cho Sở Công Thương là cơ quan chủ trì thực hiện.

Theo đó, Kế hoạch này nêu ra một số mục tiêu cụ thể như:

Giai đoạn 2020-2025: phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 5% -7% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng trên toàn tỉnh; 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 100% các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo lại tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Giai đoạn 2025-2030: Đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân từ 8-10% so với sản lượng điện thương phẩm; giảm tổn thất điện năng dưới 2,3%; 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng nặng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Nội dung chi tiết của Quyết định số 1895/QĐ-UBND xem tại đây./.