Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án năng lượng nông thôn II (REII) trên địa bàn tỉnh

13/11/2017

File đính kèm