Báo cáo số 385/BC - CTK ngày 22/7/2016 của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016

26/07/2016