Báo cáo số 335/BC-CTK ngày 22/6/2016 của Cục thống kê tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016

24/06/2016