Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2012

15/11/2012

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

a. Sản xuất nông nghiệp

+Trồng trọt: Theo số liệu sơ bộ, vụ mùa năm nay toàn tỉnh gieo trồng được 33.206 ha cây hàng năm, -1,10% so với cùng kỳ năm 2011. Nguyên nhân giảm là do một số diện tích ở vùng bãi của các huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch không gieo trồng; ngoài ra một số diện tích chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác.

Ước tính năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu cả năm 2012 như sau: lúa đạt 50,77 tạ/ha, sản lượng đạt 300.954 tấn; ngô đạt 41,82 tạ/ha, sản lượng đạt 56.428 tấn; khoai lang đạt 92,41 tạ/ha, sản lượng đạt 23.688 tấn; lạc đạt 19,08 tạ/ha, sản lượng đạt 6.379 tấn; rau các loại đạt 166,69 tạ/ha, sản lượng đạt 109.166 tấn; đậu, đỗ các loại đạt 10,83 tạ/ha, sản lượng đạt 369 tấn...

Tổng diện tích các loại cây lâu năm hiện có 8.167 ha, -0,59 % so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do phá bỏ và chuyển đổi mục đích sử dụng, qui hoạch các công trình công cộng, làm đường giao thông....Diện tích các loại cây ăn quả là 7.704,7 ha, chiếm 94,33% tổng số, trong đó nhiều nhất vẫn là vải 2.263 ha, chuối 1.618 ha, nhãn 853 ha,.. còn lại các loại cây ăn quả khác như mít, hồng, ổi, khế, doi... diện tích nhỏ lẻ phân tán từ qui ra ha từ vài chục đến vài trăm ha.

+ Chăn nuôi: Chín tháng đầu năm 2012 chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do giá đầu vào cao, giá bán sản phẩm ở mức thấp gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và khả năng tái đàn. Ước tính sản lượng thịt hơi xuất chuồng một số sản phẩm chủ yếu trong chín tháng đầu năm 2012 đạt được như sau: Sản lượng thịt trâu 1.259 tấn, bằng 81,77% so cùng kỳ; thịt bò đạt 4.024 tấn, +3,17%; thịt lợn hơi xuất chuồng 55.313 tấn, +1,10%; thịt gà 13.467 tấn, +6,91%; sản lượng trứng gia cầm 246,79 triệu quả, +15,71 % so với cùng kỳ.

b. Sản xuất lâm nghiệp

Chín tháng đầu năm 2012, các đơn vị có sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trồng mới 830 ha rừng tập trung, đạt 66% kế hoạch năm, -5,61% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được duy trì. Các đơn vị đã hoàn thành chăm sóc lần 1 cho 946 ha rừng, đạt 100% kế hoạch, -2,62% so với cùng kỳ; hiện nay các đơn vị đang tiến hành chăm sóc lần 2. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 5.650 ha, đạt 100% kế hoạch và +32,10%.

c. Sản xuất thuỷ sản

Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản chín tháng đầu năm 2012 đạt 7.014 ha, đạt 99,80% kế hoạch năm và tương đương so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là nuôi cá, một số diện tích ươm giống thuỷ sản. Sản lượng thuỷ sản chín tháng đầu năm 2012 dự kiến đạt 12.297 tấn, bằng 99,88% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cá đạt 11.266 tấn, -1,24% so với cùng kỳ; tôm đạt 75 tấn, +11,79%: thuỷ sản khác đạt 956 tấn, +14,27% so với cùng kỳ.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2012 tăng 13,55% so với tháng trước và +4,93% so với cùng kỳ. Chia theo ngành kinh tế cấp I: ngành công nghiệp khai khoáng +35,87% so với tháng trước và +36,08% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo +13,65% so tháng trước và +4,86% so cùng kỳ; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí +0,29% so tháng trước, +5,22% so cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải +1,87% so tháng trước, +9,04% so cùng kỳ. Dự kiến chín tháng đầu năm 2012, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh -4,27% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng -9,51%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo -4,34%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện +9,40%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải bằng 100% so cùng kỳ năm trước.

3. Đầu tư - Xây dựng

Tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 9 năm 2012 đạt 327.057 triệu đồng, +0,22% so với tháng trước. Giá trị này được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh là 242.487 triệu đồng, +9.09% so tháng trước; vốn ngân sách cấp huyện là 50.318 triệu đồng, -18.10%; vốn ngân sách cấp xã là 34.252 triệu đồng, -19.62%. Dự kiến chín tháng đầu năm 2012, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 2.557.182 triệu đồng. Giá trị này được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh là 1.866.016 triệu đồng, vốn ngân sách cấp huyện là 416.333 triệu đồng, vốn ngân sách cấp xã là 274.833 triệu đồng.

4. Tài chính, tín dụng

Công tác huy động vốn: Công tác huy động vốn đã có nhiều khởi sắc. Tổng nguồn vốn huy động các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến 30/8/2012 đạt 16.636 tỷ đồng, +17.40% đầu năm. Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 7.835 tỷ đồng, +16,55% so đầu năm; tiền gửi tiết kiệm đạt 8.341 tỷ đồng, +16.92% so đầu năm.

Công tác cho vay: Tổng dư nợ cho vay đến 30/8/2012 đạt 21.266 tỷ đồng, so với đầu năm -0.30%. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 15.996 tỷ đồng ,  -0.08% so đầu năm; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 5.153 tỷ đồng, +0.91% so đầu năm 2012.

5. Thương mại, giá cả và dịch vụ

a. Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 năm 2012 đạt 2.868 tỷ đồng, +4,05% so tháng trước và +38,22% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế tập thể +9,06%; kinh tế cá thể +27,63%; kinh tế tư nhân +58,75% so với cùng kỳ năm trước. Chín tháng đầu năm dự kiến đạt 20.483 tỷ, +31,32 % so cùng kỳ, trong đó kinh tế nhà nư­ớc 138 tỷ đồng, -8,51%; kinh tế cá thể 14.295 tỷ, +28,65%; kinh tế tư nhân 6.010 tỷ, +51,31%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 11 tỷ, -1,29% so cùng kỳ năm trước. Phân theo ngành kinh tế, ngành thương nghiệp đạt 16.947 tỷ đồng, chiếm 82,74% tổng mức và +35,58%; khách sạn nhà hàng đạt 2.999 tỷ đồng, chiếm 14,64% và +18,50%; dịch vụ đạt 534 tỷ đồng, chiếm 2,61% và +24,1%; du lịch đạt 1,96 tỷ đồng, chiếm 0,01% và + 2,17 lần so cùng kỳ...

b. Xuất, nhập khẩu hàng hoá

+ Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 9 năm 2012 đạt 57.232 ngàn USD, +1,70% so tháng trước và bằng 91,40% so với cùng tháng năm trước, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 50.577 ngàn USD, bằng 96,97% so với cùng tháng năm trư­ớc. Dự kiến, tổng kim ngạch xuất khẩu chín tháng đạt 452.665 ngàn USD, +15,22% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 400.062 ngàn USD, +19,17 %; kinh tế trong nước 52.603 ngàn USD, bằng 91,06 so với cùng kỳ.  Hàng  xuất khẩu trong chín tháng đầu năm chủ yếu là các mặt hàng dệt may 124.360 ngàn USD, -6,74%; hàng điện tử 53.802 ngàn USD, + 4,93%; chè 24.025 ngàn USD, +6,88%; giày dép các loại 12.080 ngàn USD, -29,54%; xe máy xuất khẩu đạt 136.281 nghìn USD, +1,92 lần; ô tô xuất khẩu đạt 29.316 nghìn USD, +18,37% so cùng kỳ năm 2011...

+ Nhập khẩu: Tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2012 đạt 152.031 ngàn USD, bằng 86,71% so tháng trước và +22,45 so với cùng kỳ năm trư­ớc. Chín tháng đầu năm dự kiến đạt 1.120.476 ngàn USD, +18,08% so với cùng kỳ năm trư­ớc. Trong đó, kinh tế Nhà nước đạt 2.725 ngàn USD, +20,10%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.065.405 ngàn USD, +15,80% so cùng kỳ năm 2011.

c. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2012 trên địa bàn tỉnh tiếp tục  +1,26% so với tháng trước; so với tháng 12 năm trước +2,53%; và so với tháng 9 năm trước +7,92%. Bình quân 9 tháng đầu năm 2012 so với cùng kỳ năm trước CPI tăng 14,03% . CPI tháng này tăng do một số nguyên nhân chủ yếu: giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng vào ngày 28/08/2012 đã đẩy chỉ số nhóm nhiên liệu tháng 9 tăng 7,69% so với tháng trước; giá ga trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng nên giá ga tại địa phương tăng (+10,99%); giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng do nguồn cung ứng khan hiếm và ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều. Chỉ số giá vàng tháng 9 năm 2012 tiếp tục tăng mạnh theo giá vàng trong nước (+6,41% so với tháng trước), bình quân giá vàng trong tháng bán ra ở mức 4.478 nghìn đồng/chỉ. Ngược chiều với vàng, giá Đô la Mỹ vẫn giảm nhẹ 0,04% so với tháng trước. Giá bình quân ở thị trường tự do tháng này là 20.873 đồng/USD.

d. Vận tải hành khách và hàng hoá

Tổng khối l­ượng hàng hoá vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng 9 ­năm 2012 đạt 2.349 ngàn tấn, luân chuyển 111.248 ngàn tấn.km, +26,11% về tấn và +24,79% về tấn.km so với cùng kỳ năm trư­ớc. Chín tháng đầu năm, vận chuyển đạt 21.094 ngàn tấn, luân chuyển đạt 1.213.101 ngàn tấn.km, +22,44% về tấn và +21,03% về tấn.km so với chín tháng đầu năm 2011. Khối l­ượng hành khách vận chuyển tháng 9 năm 2012 đạt 3.115 ngàn ngư­ời, luân chuyển 199.906 ngàn ngư­ời.km, +26,36% về người và +23,3 % về người.km so cùng kỳ năm trước. Chín tháng đầu năm vận chuyển hành khách đạt 21.448 ngàn người, luân chuyển 1.381.456 ngàn người.km, +24,48% về người và +21,07% về người.km so với chín tháng đầu năm năm  2011

Tổng doanh thu vận tải tháng 9 đạt 250.659 triệu đồng, +60,20% so cùng kỳ. Chín tháng đầu năm đạt 1.839.086 triệu đồng, +41,2% so cùng kỳ. Trong đó vận tải đường bộ đạt 1.711.879 triệu đồng, +41,19%; vận tải đường sông đạt 127.208 triệu đồng, +21,30%.

6. Một số vấn đề xã hội

a. Về giáo dục, đào tạo

Năm học 2012-2013, ngành giáo dục tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; triển khai thí điểm thực hiện bộ tài liệu hướng dẫn lồng ghép nội dung cuộc vận động vào giảng dạy một số môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa ở các cấp học; thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo, tâm huyết trách nhiệm, tự học về công nghệ thông tin và đổi mới trong dạy học.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm 2012, thí sinh của tỉnh có tổng điểm trung bình 3 môn thi tuyển đại học đạt 13,04 điểm, trở thành tỉnh đứng đầu cả nước về điểm thi tuyển đại học, cao đẳng. Trong số hơn 3.500 học sinh thi đỗ vào các trường đại học năm 2012 có 203 học sinh của 11 trường THPT trong tỉnh đạt điểm 3 môn thi từ 24 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên), trong đó có 07 em đỗ thủ khoa vào các trường đại học.

b. Về y tế

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tiếp tục được ngành chức năng duy trì và triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động: Triển khai công tác giám sát, điều tra dịch bệnh liên quan đến người và các biện pháp xử lý môi trường phòng ngừa dịch bệnh theo từng nhóm bệnh...

d. Các hoạt động văn hóa, thể thao

Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh và gặp mặt các thân nhân gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012) và các hoạt động tuyên truyền chào mừng 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2012). Xuất bản tuyển tập Tranh cổ động Vĩnh Phúc (1997-2012) làm tài liệu tuyên truyền cổ động. Tổ chức Liên hoan tiếng hát truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012...

Đăng cai và tổ chức thành công Giải bóng chuyền Nam ASEAN Cúp năm 2012, giải vô địch Pencaksilat toàn quốc năm 2012. Đội Wushu thi đấu giải vô địch trẻ toàn quốc năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 17 huy chương các loại, trong đó có 02 huy chương vàng, 09 huy chương bạc, 06 huy chương đồng; Đội Quần vợt thi đấu giải Thanh - Thiếu niên toàn quốc đạt 05 huy chương: 01 huy chương bạc, 04 huy chương đồng; Đội Điền kinh (02 giải): Tham gia giải Điền kinh quốc tế mở rộng đạt 03 huy chương, trong đó 01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 01 huy chương đồng. Tham gia giải vô địch Điền kinh trẻ quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 02 huy chương trong đó 01 huy chương bạc, 01 huy chương đồng; Đội Pencaksilat tham gia giải Pencaksilat trẻ toàn quốc năm 2012 tại Hải Dương đạt 06 huy chương: 02 huy chương vàng, 02 huy chương bạc và 02 huy chương đồng - xếp thứ 2 toàn đoàn trong tổng số 23 đoàn tham dự giải. Tham gia giải Đại hội học sinh Đông Nam Á tại Indonexia đạt 01 huy chương vàng./.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: