Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2010

17/11/2012

1. Sản xuất Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản

a.  Sản xuất Nông nghiệp:

- Sản xuất trồng trọt vụ Mùa năm 2010:

+ Diện tích gieo trồng: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 33,8 ngàn ha -0,54% so cùng kỳ, nguyên nhân chính là do đầu vụ ít mưa nên 1 số diện tích thiếu nước không gieo trồng được. Diện tích gieo trồng các loại đạt: Lúa 29,7 ngàn ha -1,91%; ngô 1.168,9 ha +23,21%; đậu tương 1.209,6 ha -7%; lạc 482,9 ha -7,47%; rau các loại 1.447,3 ha +16,28% so mùa 2009...

+ Năng suất cây trồng: Dự kiến năng suất một số cây trồng chủ yếu như sau: Năng suất lúa đạt 51,63 tạ/ha +1,88%; ngô 41,97 tạ/ha -2,82%; đậu tương 16,11 tạ/ha -4,27%; lạc 15,99 tạ/ha -8,61%; rau các loại  181,92tạ/ha 1,45% so vụ mùa 2009...

+ Sản lượng cây trồng: Sản lượng lúa đạt 147,3 ngàn tấn -0,07%; ngô 4,9  ngàn tấn +19,73%; đậu tương 1,9 ngàn tấn -10,09%; lạc 772,3 tấn -15,46%; rau các loại 26,3 ngàn tấn +11,92% so vụ mùa 2009...

            - Kết quả sản xuất trồng trọt cả năm 2010 sơ bộ như sau:

            + Diện tích gieo trồng: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt gần 101 ngàn ha +19,15% so năm 2009. Diện tích cây lương thực có hạt 77,2 ngàn ha +13,06%, trong đó lúa 59,4 ngàn ha -1,79%, ngô 17,8 ngàn ha +127,01%. Diện tích một số cây trồng khác: rau các loại trên 6,6 ngàn ha +60,5%; đậu tương 6,3 ngàn ha +28,15%, lạc 3,6 ngàn ha -2,86% so năm 2009... Diện tích gieo trồng cây hàng năm tăng cao (ngô, đậu tương, rau các loại...) chủ yếu là do diện tích gieo trồng vụ đông năm nay tăng cao so vụ đông năm 2009

            + Năng suất cây trồng: Năng suất lúa cả năm đạt 53,59 tạ/ha +0,14%; ngô 41,71 tạ/ha +24,22%; rau các loại 181,1 tạ/ha +7,29%; đậu tương 17,49 tạ/ha +13,53%, lạc 18,04 tạ/ha -0,41% so năm trước... 

            + Sản lượng cây trồng: Sản lượng cây lương thực có hạt đạt 392,7 ngàn tấn +12,2% so năm 2009; trong đó thóc 318,3 ngàn tấn -1,64%, ngô 74,4 ngàn tấn +112,77%. Sản lượng các loại cây trồng khác: rau các loại gần 120 ngàn tấn +72,2%, đậu tương 10,9 ngàn tấn +159,02%, lạc 6,5 ngàn tấn -3,45% so năm trước.

            + Gieo trồng cây lâu năm: Năng suất cây lâu năm: cam 69,15 tạ/ha -4,36%, nhãn 73,25 tạ/ha +24,68%, vải 68,94 tạ/ha 10,6%, chuối 162,34 tạ/ha +3,92%... Sản lượng một số cây lâu năm: cam 1.240,5 tấn -3,01%, nhãn 5,2 ngàn tấn -25,8%, vải 15,4 ngàn tấn -8,38%., chuối 22,1 ngàn tấn +0,5%...

            - Kết quả chăn nuôi: Đàn trâu 26,1 ngàn con +0,24%; đàn bò 137,2 ngàn con  -1,97%; đàn lợn không tính lợn sữa 523,1 ngàn con -2,02%; đàn gia cầm 7,2 triệu con +2,01% so cùng kỳ. Chín tháng đầu năm, sản lượng thịt hơi xuất chuồng dự kiến đạt: thịt trâu 1,1 ngàn tấn +11,45%, thịt bò 3,6 ngàn tấn +17,06%, thịt lợn 53,2 ngàn tấn +14,51%, thịt gà 21 ngàn tấn +52,4%... Một số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thực hiện nuôi nhím, rắn, ếch... đem lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác phòng, chữa bệnh trong chăn nuôi được tiến hành thường xuyên; đảm bảo ngăn chặn kịp thời dịch bệnh, các ngành chức năng và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng dịch, kiểm dịch; kiểm soát vận chuyển. Công tác tiêm văc xin phòng bệnh tiếp tục được các cơ quan chức năng, các địa phương đẩy mạnh thực hiện theo đúng kế hoạch của tỉnh.

b. Sản xuất Lâm nghiệp: Chín tháng đầu năm, các đơn vị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trồng mới được 385 ha rừng tập trung đạt 25,7% kế hoạch (KH), +10% so cùng kỳ; trong đó trồng rừng chương trình 661 đạt 225 ha +35,55, rừng kinh tế 160 ha đạt 100% KH và +0,7%. Trồng cây phân tán 9 tháng đạt 297,2 ngàn cây, dự kiến cả năm trồng được trên 321,6 ngàn cây +95,6% so năm trước. Công tác bảo vệ và chăm sóc rừng được thực hiện thường xuyên: diện tích rừng được chăm sóc 590,2 ha đạt 100% KH  -51,8% so năm trước, diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 10,7 ngàn ha đạt 100% KH và -11,7%. Công tác quản lý khai thác lâm sản được tăng cường, 9 tháng khai thác được 21,4 ngàn m3 gỗ, 41 ngàn ste củi; cả năm dự kiến khai thác trên 27 ngàn m3 gỗ +0,4% và gần 56 ngàn ste củi +5,8% so năm trước. Công tác phòng chống cháy rừng được cảnh báo, kiểm tra giám sát thường xuyên; tuy vậy do thời tiết khô hạn, nắng nóng nên từ đầu năm trên địa bàn tỉnh đến nay đã xảy ra 15 vu cháy rừng nhỏ gây thiệt hại 19,5 ha rừng.

c. Sản xuất Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước đạt gần 7 ngàn ha -0,75%; sản lượng thuỷ sản đạt 10,6 ngàn tấn +9,8% so cùng kỳ. Dự kiến cả năm 2010, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 7,1 ngàn ha +1,02%; sản lượng cá nuôi trồng đạt trên 13,6 ngàn tấn +9,8%; sản lượng thuỷ sản khai thác đạt 1,5 ngàn tấn -14,89% so năm 2009. Các địa phương đẩy mạnh cải tạo ruộng trũng chuyển sang nuôi 1 vụ cá, các mô hình nuôi trồng giống thuỷ sản có giá trị cao được nhân rộng và đưa vào sản xuất ngày càng tăng.

2. Sản xuất Công nghiệp, Đầu tư Xây dựng

a. Sản xuất Công nghiệp

             Chín tháng đầu năm 2010, sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng khá so tháng trước và cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp trên địa bàn theo giá CĐ 1994 (không tính Công nghiệp do ANQP quản lý) đạt gần 30.448,1 tỷ đồng +28,51% so cùng kỳ. Trong đó kinh tế Nhà nước thực hiện 390,9 tỷ +3,57%; ngoài Nhà nước 3.405 tỷ +9,22% và khu vực (FDI)  26.652,2 tỷ +31,95% so cùng kỳ. Theo ngành Công nghiệp cấp I: Công nghiệp khai thác mỏ đạt trên 38,7 tỷ +67,62%, công nghiệp chế biến đạt 30.390 tỷ +28,49%, công nghiệp sản xuất nước và phân phối điện đạt 19,1 tỷ +3,02% so cùng kỳ. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu: ô tô từ 15 đến 14 chỗ 23.657 chiếc +0,45%; xe máy 1.384,3 ngàn chiếc +18,91%, gạch lát ceramic 17,5 triệu m2 -17,13%, gạch ốp tường 10,8 triệu m2 -2,33% so cùng kỳ...

Năm 2010, ước tính tổng giá trị sản xuất Công nghiệp trên địa bàn theo giá CĐ 1994 (không tính Công nghiệp do ANQP quản lý) đạt 41.109,4 tỷ đồng +19,84%; trong đó kinh tế Nhà nước thực hiện đạt 528,1 tỷ +7,51%, kinh tế ngoài Nhà nước 5.027,5 tỷ +17,27% và khu vực FDI 35.553,9 tỷ +20,42% so năm 2009.  Sản phẩm công nghiệp chủ yếu hầu hết đều tăng hơn so năm trước, nhất là các sản phẩm có sản lượng và giá trị cao như ô tô, xe máy. Các Doanh nghiệp FDI đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nên sản lượng xe máy, ô tô sản xuất tăng cao: ô tô các loại 34.101 chiếc +6,76%, xe máy các loại 1.949,4 ngàn chiếc +31,31% so cùng kỳ... 

b. Đầu tư và Xây dựng

Dự án đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đoạn đi qua Vĩnh Phúc, dự án đường vành đai phía bắc Vĩnh Yên và các công trình, dự án trong lĩnh vực thuỷ lợi, đê điều, giao thông và các công trình thuộc ngành y tế, giáo dục, quản lý Nhà nước... Phong trào giao thông nông thôn tiếp tục phát triển mạnh ở các địa phương trong tỉnh với số vốn đầu tư lên hàng chục tỷ đồng, trong đó dân đóng góp một phần không nhỏ. Năm 2010, dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 14.620,9 tỷ đồng, trong đó do địa phương quản lý đạt 14.445,9 tỷ. Tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 2.138,8 tỷ +0,75% so năm trước; trong đó vốn ngân sách địa phương 1.710 tỷ chiếm 79,95% tổng số và -4,66% so năm trước.

3. Các ngành Dịch vụ chủ yếu

- Vận tải: Một số tuyến xe buýt được mở rộng, các hãng taxi chở khách, hàng hoá hoạt động ổn định góp phần tăng sản lượng ngành vận tải. Sản lượng vận tải hàng hoá dự kiến đạt 11,1 triệu tấn bằng 774,5 triệu tấn km, so cùng kỳ +11,8% về tấn và +17,55% về tấn km. Vận tải hành khách dự kiến đạt gần 13 triệu lượt hành khách bằng 1.138,8 triệu hành khách km, so cùng kỳ +12,12% về hành khách và +18,76% về hành khách km. Tổng doanh thu vận tải dự kiến đạt  trên 847,1 tỷ đồng +32,55% so cùng kỳ; trong đó doanh thu vận tải đường bộ đạt 792,6 tỷ +35,7%, đường sông  54,5 tỷ -0,95%.

- Thương mại, giá cả: Năm 2010, dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 15.649 tỷ đồng +31,54% so năm 2009; trong đó kinh tế Cá thể thực hiện chiếm 75,78% và +39,56%, kinh tế Tư nhân  chiếm 23,4% và +17,25%. Phân theo ngành hoạt động thì ngành thương nghiệp, khách sạn nhà hàng có mức tăng cao: thương nghiệp +33,74%, khách sạn, nhà hàng +26,09%.

            Tổng kim ngạch nhập khẩu trên lãnh thổ dự kiến đạt 1.171,2 triệu USD +28,5% so cùng kỳ; trong đó riêng khu vực (FDI) có tổng trị giá hàng nhập đạt 1.109,8 triệu chiếm 94,75% tổng số và +30,42% so cùng kỳ. Mặt hàng nhập chủ yếu là nguyên vật liệu vải, sắt thép, linh kiện ô tô, xe máy... Dự kiến cả năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu trên lãnh thổ đạt 486,2 triệu USD +21,85% so năm 2009; trong đó kinh tế Tư nhân thực hiện +16,11%, kinh tế FDI +22,44%. Kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1.564,1  triệu USD +9,43% so năm 2009, trong đó riêng khu vực (FDI) nhập 1.464,3 triệu USD +16,87%.

            - Tài chính, tín dụng:  Ước tính tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt 9.970,6 tỷ đồng vượt dự toán cả năm của tỉnh, tổng chi ngân sách đạt 7.163,1 tỷ đồng đạt trên 90% dự toán. Cả năm 2010, ước tổng thu ngân sách đạt 12.564,5 tỷ đồng +23,5% so năm 2009 và +23,5% dự toán địa phương giao; trong đó tăng cao ở các khoản thu: thu từ kinh tế ngoài Nhà nước +8,1%, thu từ khu vực FDI  +13,2% và đặc biệt là thu thuế xuất nhập khẩu, thuế trị giá gia tăng hàng nhập khẩu đạt trên 3.033 tỷ +62,5% so năm 2009...

            Tính đến hết 31/8/2010, tổng vốn huy động đạt 9.931 tỷ đồng -5,25% so đầu năm; trong đó lượng tiền gửi tiết kiệm trong dân cư tiếp tục tăng và chiếm tỷ trọng lớn  đạt 5.648,8 tỷ +27,05%, trong đó chủ yếu là tiền gửi VND (4.947,6 tỷ +29,95%). Cùng với huy động vốn, toàn ngành ngân hàng tích cực đẩy mạnh cho vay, số dư nợ đến hết 31/8/2010 đạt 15.159,2 tỷ đồng +23,65% so đầu năm; trong đó dư nợ ngắn hạn 10.558 tỷ +23,41%; trung hạn và dài hạn 4.480,1 tỷ +10,8%.

            4. Một số vấn đề về xã hội

            - Lao động, việc làm và đời sống dân cư:

            + Chín tháng đầu năm nay, công tác giải quyết việc làm luôn được tỉnh quan tâm thực hiện, tỷ lệ lao động thất nghiệp giảm. Kế hoạch năm 2010 tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho 20 ngàn người, trong đó xuất khẩu lao động 1.000 người. Tính đến hết 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho  trên 12 ngàn người, trong đó xuất khẩu lao động được 361 người.

            + Tình hình đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay cơ bản ổn định và được cải thiện, mức sinh hoạt của nhân dân tăng, số hộ nghèo giảm, tình trạng thiếu đói giáp hạt không còn. Đời sống của lực lượng cán bộ, công nhân viên khu vực Nhà nước được cải thiện do Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu lên 730 ngàn đồng. Công tác hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở được thực hiện tốt, trong 9 tháng đầu năm tỉnh đã triển khai xây dựng xong gần 1.000 nhà ở cho hộ nghèo. Tuy vậy, tình hình vi phạm về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động vẫn còn xảy ra ở một số doanh nghiệp Tư nhân, doanh nghiệp FDI; trong 9 tháng đã xảy ra 9 cuộc đình công ở một số doanh nghiệp. Mặt khác, do giá cả hàng hoá tiêu dùng đứng ở mức cao trong khi thu nhập của nhiều đối tượng lao động thấp nên đời sống còn gặp khó khăn, nhất là công nhân lao dộng trong các Doanh nghiệp.

            + Công tác thực hiện chương trình mục tiêu xoá đói, giảm nghèo tiếp tục được các cấp, các ngành thực hiện, dự kiến tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,5% theo chuẩn mới. Tỉnh cũng chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh việc cho vay, hỗ trợ lãi suất... từ các nguồn vốn ưu đãi. Tính đến hết 31/8/2010 Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay trên 1.145 tỷ đồng, trong đó hộ nghèo vay 380,6 tỷ; học sinh, sinh viên vay 422 tỷ...

           
            - Hoạt động văn hoá, thể thao: Chín tháng đầu năm các hoạt động văn hoá, thể thao trên địa bàn tỉnh tập trung hướng vào kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước và của tỉnh; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp diễn ra rộng khắp ở các địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực kinh doanh văn hoá, thể thao được duy trì thường xuyên và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành chức năng.

            - Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được duy trì ổn định, ngành công an và các cấp, các ngành liên quan đã ra quân tổ chức chiến dịch truy quét tội phạm, làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự. Công tác an toàn giao thông được đẩy mạnh, các ngành chức năng và các cấp đã chỉ đạo và tăng cường thực hiện tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: