Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của UBND tỉnh

21/08/2017

Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy
Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 2764/KH-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) 

TT

Tên đơn vị

Tên phòng

Phương án sắp xếp

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Lộ trình thực hiện

1

Văn phòng HĐND tỉnh

P. Thông tin -Dân nguyện

Giải thể

Văn phòng HĐND tỉnh

Sở Nội vụ

Năm 2017

2

Văn phòng UBND tỉnh

P. Pháp chế

Giải thể

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Năm 2016

Nhà khách UBND tỉnh

Giao tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động

Năm 2017

Trung tâm Tin học

Sáp nhập thành 01 trung tâm

Năm 2017

Trung tâm Công báo

Ban Xúc tiến hỗ trợ đầu tư (IPA)

Tổ chức lại theo quy định

Năm 2017

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trung tâm nghiên cứu tư vấn dịch vụ hỗ trợ phát triển

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Sở Kế hoạch và Đâu tư

Sở Nội vụ

Năm 2017

Ban Quản lý dự án ODA

Sáp nhập vào Ban QLDA cải thiện môi trường đầu tư tỉnh

Năm 2017

4

Sở Xây dựng

Viện Quy hoạch xây dựng

Thực hiện tự chủ hoàn toàn

Sở Xây dựng

Sở Nội vụ

Năm 2017

Ban QLDA phát triển đô thị mới và hạ tầng đô thị

Thực hiện theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

Năm 2017

5

Sở Công thương

P. Pháp chế

Giải thể

Sở Công thương

Sở Nội vụ

Năm 2016

Trung tâm Năng lượng

Tổ chức lại theo quy định

Năm 2018

6

Sở Giao thông vận tải

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Sở Giao thông vận tải

Sở Nội vụ

Năm 2017

Trung tâm Công nghệ thông tin

Ban Quản lý bến xe khách

Trung tâm Tư vấn và giám sát xây dựng công trình giao thông

Thực hiện cổ phần hóa

Năm 2017-2018

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Ban Quản lý dự án công trình giao thông

Tổ chức lại theo NĐ số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

Năm 2017

Ban Quản lý dự án công trình giao thông 2

7

Sở Thông tin &Truyền thông

P. Bưu chính - chuyển phát

Sáp nhập thành 01 phòng

Sở Thông tin & Truyền thông

Sở Nội vụ

Năm 2017

P. Viễn thông – Internet

P. Pháp chế

Giải thể

Năm 2016

Trung tâm CNTT và truyền thông

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2017

8

Sở Khoa học &Công nghệ

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Thực hiện cổ phần hóa

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Nội vụ

Năm 2018

Trung tâm kỹ thuật tiết kiệm năng lượng

Chuyển về trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Năm 2017

9

Sở NN&PTNT

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Giải thể phòng Thanh tra pháp chế và chuyển nhiệm vụ về Thanh tra Sở

Sở NN&PTNT

Sở Nội vụ

Năm 2017

Chi cục Thủy lợi

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chi cục Thủy sản

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Chi cục Kiểm lâm

Trung tâm Kỹ thuật rau, hoa, quả

Sáp nhập thành 01 trung tâm và giao quyền tự chủ một phần

Năm 2017

Trung tâm Giống cây trồng

Trung tâm Giống vật nuôi

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2019

Trung tâm Kiểm định, giám sát công trình NN&PTNT

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2017-2018

Trung tâm Phát triển Nông - Lâm nghiệp

Trung tâm bồi dưỡng kiến thức và đào tạo nghề cho nông dân

Sáp nhập thành 01 trung tâm

Năm 2018

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư

Trại nghiên cứu thực nghiệm sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao

Thực hiên cổ phần hóa hoặc giải thể

Năm 2017

Ban Quản lý dự án NN&PTNT

Tổ chức lại theo NĐ số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

Năm 2017

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

P. Pháp chế

Giải thể

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở Nội vụ

Năm 2016

Trung tâm CNTT & TNMT

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2017

Trung tâm Kỹ thuật TNMT

Thực hiện cổ phần hóa

Năm 2017-2018

11

Sở Văn hóa TT&DL

P. Nghiệp vụ du lịch

Sáp nhập thành 01 phòng

Sở Văn hóa TT&DL

Sở Nội vụ

Năm 2017

P. Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch

P. Pháp chế

Giải thể

Năm 2016

P. Nghiệp vụ thể dục thể thao

Sáp nhập thành 01 phòng

Năm 2017

P. Thể thao thành tích cao

Trung tâm huấn luyện TDTT

Sáp nhập thành 01 đơn vị

Năm 2017

Nhà thi đấu TDTT

Nhà hát Chèo

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2017-2018

Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2018-2019

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

Ban Quản lý di tích tỉnh

Sáp nhập thành 01 đơn vị

Năm 2017

Trung tâm văn hóa Khoa học văn miếu

Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật

Sáp nhập vào trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Năm 2017

Ban Quản lý dự án

Tổ chức lại theo NĐ số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

Năm 2016

12

Sở Lao động TB&XH

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Sáp nhập thành 01 trung tâm

Sở Lao động TB&XH

Sở Nội vụ

Năm 2017

Trung tâm Công tác xã hội

Trung tâm Dịch vụ việc làm

Giao tự chủ hoàn toàn

Năm 2018

Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu

Cổ phần hóa

Năm 2018

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tổ chức lại theo NĐ số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

Năm 2016

Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc

Hợp nhất với Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc khi có đủ điều kiện. Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

 

13

Sở Tư pháp

P. Công chứng số 1

Chuyển đổi thành văn phòng công chứng (tư nhân)

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ

Năm 2017-2021

P. Công chứng số 2

P. Công chứng số 3

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2017

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

P. Công tác học sinh, sinh viên

Đổi tên thành P. Chính trị tư tưởng

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ

Năm 2016

P. Giáo dục thường xuyên

Sáp nhập thành 01 phòng

Năm 2016

P. Giáo dục chuyên nghiệp

P. Công nghệ thông tin

Giải thể và chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng Sở

Năm 2016

P. Pháp chế

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Tổ chức lại theo khi có đủ điều kiện. Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

 

Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật

Hợp nhất với Trường cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc khi có đủ điều kiện. Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

 

36 trường THPT

Giảm một số trường THPT

Từ năm 2017-2021

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Từ năm 2017-2018

04 trường dân tộc nội trú (02 trường chỉ có bậc THCS là dân tộc nội trú Tam Đảo, dân tộc nội trú Lập Thạch)

Chuyển trường dân tộc nội trú Lập Thạch về UBND huyện Lập Thạch quản lý

Năm 2017

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Tam Đảo (có cấp THPT và THCS) trên cơ sở trường Dân tộc nội trú Tam Đảo

Năm 2017-2018

07 Trung tâm GDTX và dạy nghề cấp huyện

Chuyền về UBND cấp huyện quản lý và giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động. Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, hướng dẫn về chuyên môn

Năm 2017-2018

Trường Mầm non Hoa hồng

Chuyển về UBND thành phố Vĩnh Yên quản lý

Năm 2017-2018

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Tổ chức lại theo NĐ số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

Năm 2016

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Y tế

P. Kế hoạch - Tổng hợp

Sáp nhập thành 01 phòng Kế hoạch -Tài chính

Sở Y tế

Sở Nội vụ

Năm 2017

P. Tài chính - Kế toán

P. Quản lý hành nghề Y dược tư nhân

Giải thể

Năm 2017

P. Pháp chế

Giải thể

Năm 2016

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Giải thể phòng Thanh tra chuyển nhiệm vụ về Thanh tra Sở

Năm 2018-2019

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Năm 2017-2020

Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội

Trung tâm chăm sóc SKSS

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường

Trung tâm truyền thông GDSK

Bệnh viện đa khoa tỉnh

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động đối với 02 bệnh viện tuyến tỉnh (BV Phục hồi chức năng, BV Y học cổ truyền);
Giao tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động đối với 03 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, Bệnh viện Sản Nhi)


Năm 2017
Từ năm 2021

Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên

Bệnh viện Tâm thần

Bệnh viện Sản Nhi

Bệnh viện Phục hồi chức năng

Bệnh viện Y học cổ truyền

TT Y tế thành phố Vĩnh Yên

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động đối với 04 Trung tâm Y tế tuyến huyện;
Giao tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động đối với 05 trung tâm Y tế tuyến huyện
Năm 2017


Từ năm 2021

TT Y tế Thị xã Phúc Yên

TT Y tế huyện Bình Xuyên

TT Y tế huyện Tam Đảo

TT Y tế huyện Lập Thạch

TT Y tế huyện Vĩnh Tường

TT Y tế huyện Tam Dương

TT Y tế huyện Sông Lô

TT Y tế huyện Yên Lạc

137 Trạm Y tế cấp xã

Chuyển nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu của Trạm Y tế các phường, các xã (thị trấn) huyện lỵ sang các Trung tâm Y tế; của Trạm Y tế ở các xã (thị trấn) có BV đa khoa khu vực hoặc phòng khám đa khoa khu vực sang BVĐKKV, PKĐKKV

 

Trường Trung cấp Y tế

Nâng cấp hoặc tổ chức lại khi có đủ điều kiện

Năm 2017-2018

16

Sở Nội vụ

P. Pháp chế

Giải thể

Sở Nội vụ

 

Năm 2016

17

Sở Ngoại vụ

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại

Hợp nhất thành 01 trung tâm

Sở Ngoại vụ

Sở Nội vụ

Năm 2017

Trung tâm xúc tiến viện trợ phi chính phủ

18

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Ban Quản lý các KCN

Sở Nội vụ

Năm 2017

19

Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất

P. Pháp chế

Giải thể

Ban Giải phóng mặt bằng &PTQĐ

Sở Nội vụ

Năm 2017

 

Tổ chức lại theo quy định của Chính phủ

Năm 2017-2018

20

Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đầu tư

 

Tổ chức lại theo quy định của Chính phủ

Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đầu tư

Sở Nội vụ

Năm 2017

21

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh

 

Quy định lại chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Sở Nội vụ

Năm 2017

22

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

P. Tổ chức - Hành chính

Hợp nhất với phòng Kế hoạch - Tài vụ

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

Sở Nội vụ

Năm 2017

P. Thời sự phát thanh

Giải thể

Năm 2018

P. Kế hoạch - Tài vụ

Hợp nhất với phòng Tổ chức - Hành chính

Năm 2017

P. Bạn nghe đài và xem truyền hình

Giải thể

Năm 2018

P. Truyền thanh cơ sở

Giải thể

Năm 2017

23

UBND Thành phố Vĩnh Yên

Trung tâm DS-KHHGĐ

Giải thể và chuyển về trực thuộc Phòng Y tế thành phố

UBND Thành phố Vĩnh Yên

Sở Nội vụ

Năm 2017

Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư

Giải thể và chuyển về trực thuộc phòng Kinh tế thành phố

Năm 2017

Đài truyền thanh - Truyền hình

Sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao

Năm 2017

Trung tâm Văn hóa - Thông tin

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng

Sáp nhập thành 01 ban và giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2017-2020

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Đội Quản lý trật tự đô thị

Chuyển về trực thuộc Phòng Quản lý đô thị thành phố

 

Ban Quản lý chợ tổng

Sáp nhập thành 01 ban

Năm 2017

Ban Quản lý chợ Vĩnh Yên

24

UBND huyện Vĩnh Tường

Trung tâm DS-KHHGĐ

Giải thể và chuyển về trực thuộc Phòng Y tế

UBND huyện Vĩnh Tường

Sở Nội vụ

Năm 2017

Đài truyền thanh

Sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao

Năm 2017

Trung tâm Văn hóa - Thông tin

Ban Quản lý dự án đầu tư XDCT

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2017-2020

25

UBND huyện Yên Lạc

Trung tâm DS-KHHGĐ

Giải thể và chuyển về trực thuộc Phòng Y tế

UBND huyện Yên Lạc

Sở Nội vụ

Năm 2017

Đài truyền thanh

Sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao

Năm 2017

Trung tâm Văn hóa - Thông tin

Ban đền bù giải phóng mặt bằng

Sáp nhập thành 01 ban và giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2017-2020

Ban Quản lý đầu tư XDCT

26

UBND huyện Bình Xuyên

Trung tâm DS-KHHGĐ

Giải thể và chuyển về trực thuộc Phòng Y tế

UBND huyện Bình Xuyên

Sở Nội vụ

Năm 2017

Đài truyền thanh

Sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao

Năm 2017

Trung tâm Văn hóa - Thông tin

Ban đền bù giải phóng mặt bằng

Sáp nhập thành 01 ban và giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2017-2020

Ban Quản lý đầu tư XDCT

27

UBND huyện Tam Dương

Trung tâm DS-KHHGĐ

Giải thể và chuyển về trực thuộc Phòng Y tế

UBND huyện Tam Dương

Sở Nội vụ

Năm 2017

Đài truyền thanh

Sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao

Năm 2017

Trung tâm Văn hóa - Thông tin

Ban đền bù giải phóng mặt bằng

Sáp nhập thành 01 ban và giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2017-2020

Ban Quản lý đầu tư XDCT

28

UBND huyện Lập Thạch

Trung tâm DS-KHHGĐ

Giải thể và chuyển về trực thuộc Phòng Y tế

UBND huyện Lập Thạch

Sở Nội vụ

Năm 2017

Đài truyền thanh

Sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao

Năm 2017

Trung tâm Văn hóa - Thông tin

Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2017

29

UBND huyện Sông Lô

Trung tâm DS-KHHGĐ

Giải thể và chuyển về trực thuộc Phòng Y tế

UBND huyện Sông Lô

Sở Nội vụ

Năm 2017

Đài truyền thanh

Sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao

Năm 2017

Trung tâm Văn hóa - Thông tin

Ban Quản lý dự án đầu tư XDCT

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2017

30

UBND huyện Tam Đảo

Trung tâm DS-KHHGĐ

Giải thể và chuyển về trực thuộc Phòng Y tế

UBND huyện Tam Đảo

Sở Nội vụ

Năm 2017

Đài truyền thanh

Sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao

Năm 2017

Trung tâm Văn hóa - Thông tin

Ban Quản lý dự án xây dựng và giải phóng mặt bằng

Giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2017

31

 

UBND huyện Thị
 xã Phúc Yên

P. Dân tộc

Giải thể và chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND&UBND

UBND huyện Thị xã Phúc Yên

Sở Nội vụ

Năm 2017

Trung tâm DS-KHHGĐ

Giải thể và chuyển về trực thuộc Phòng Y tế

Năm 2017

Đội Quản lý trật tự đô thị

Giải thể và chuyển về trực thuộc Phòng Quản lý đô thị thị xã

Năm 2017

Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư

Giải thể và chuyển về trực thuộc Phòng Kinh tế thị xã

Năm 2017

Đài truyền thanh

Sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao

Năm 2017

Trung tâm Văn hóa - Thông tin

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng

Sáp nhập thành 01 ban và giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động

Năm 2017

Ban Quản lý dự án xây dựng và giải phóng mặt bằng

32

Quỹ cấp tỉnh

09 quỹ

Sáp nhập vào Quỹ chung cấp tỉnh (từ 2-3 quỹ)

Các quỹ

Sở Nội vụ

Năm 2018-2021

33

Các hội đặc thù

19 hội

Ổn định biên chế, kinh phí đến hết năm 2017; từ năm 2018 trở đi, chỉ thực hiện chế độ hội đặc thù đối với 03 hội gồm: Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật và Liên minh Hợp tác xã

Các Hội

Sở Nội vụ

Từ năm 2017

  

Các tin đã đưa ngày: