Mục tiêu tổng quát

18/08/2017

 - Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; hiệu quả hoạt động của Mặt trận t quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

- Sp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với quy định cùa pháp luật và tình hình thực tế cũa địa phương, đơn vị. Đơn vị sự nghiệp có khả năng khai thác nguồn thu thì chuyển sang mô hình hoạt động tự ch; những nhiệm vụ mà doanh nghiệp hoặc thành phần kinh tế khác có thể thực hiện, hoặc thực hiện hiệu quả hơn thì chuyển giao và xã hội hóa. Hạn chế chia nhỏ, phân tán chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức.

- Cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC để từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ; thu hút, lựa chọn người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính và  đơn vị sự nghiệp của tnh; đáp ứng nhanh yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiết kiệm ngân sách, giảm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho CB,CC,VC, người lao động. Tập trung huy động, phát huy tiềm năng đội ngũ CB,CC,VC và cơ s vật chất, trang thiết bị hiện có. Đảm bảo quyền lợi, chế độ, chính sách cho CB,CC,VC thuộc diện tinh giản, sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Các tin đã đưa ngày: