Nghị định số 14/2019/NĐ-CP của CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 /10 / 2015 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB

05/04/2019

File đính kèm